Fauske kirkelige fellesråd søker
Fauske kirkelige fellesråd søker

Diakon i 100% stilling.

Diakon i 100% stilling.

 

Stillingens formål
Diakonen skal legge til rette for og fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.
Diakonen skal styrke menighetens arbeid med å forebygge og avhjelpe menneskelig nød.
Diakonen skal styrke og fremme diakonal holdning og handling i lokalsamfunnet.


Organisasjonsmessig plassering
Kirkevergen er diakonens nærmeste overordnede.
Soknepresten er diakonens nærmeste overordnede når det gjelder liturgiske oppgaver, soknebud og det å forrette gravferd.

Diakonen har et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av de oppgaver som er tillagt stillingen.

Hovedoppgaver – ansvar
Diakonen er leder av menighetens diakonitjeneste.
Diakonens tjeneste omfatter:
• Planlegging og gjennomføring av menighetens plan for diakoni i samsvar med gjeldende «Plan for  
  diakoni i Den norske kirke».
• Forebyggende og oppsøkende virksomhet overfor mennesker som trenger hjelp, omsorg og støtte.
• Styrking av omsorgsfellesskapet og fremme av diakonal holdning og handling i menighet og
   lokalsamfunn.
• Rekruttering, veiledning og opplæring av frivillige medarbeidere.
• Sorgarbeid.
• Liturgiske oppgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
• Gå i soknebud.
• Forrette gravferd etter avtale mellom diakonen, soknepresten og biskopen.
• Sjelesorg.
• Samarbeid med lokale frivillige og offentlige instanser.
• Internasjonal diakoni.

  Diakonen er underlagt regler om taushetsplikt.

Vedkommende må disponere egen bil, og kan etter behov påregnes å tjenestegjøre på alle tjenestesteder innenfor fellesrådets tjenesteområde. Stillingen medfører også arbeidstid på helligdager, ettermiddager og helg. Stillingen krever medlemskap i Den norske kirke, samt lojalitet til kirkens verdisyn. Prøvetid 6 måner.

Referanser oppgis i søknaden.

Søknadsfrist 3.april 2018.

 

Søknad og cv sendes til Fauske kirkekontor Storgata 7, 8200 Fauske.

E-postadresse fellesraad@fauskekirken.no

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kirkeverge/dagligleder, Terje Skogvoll, 91793465.

 23. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Fauske kirkelige fellesråd Powered by Agrando