Høring om soknestruktur i Salten prosti
Høring om soknestruktur i Salten prosti

Det arrangeres menighetsmøter for Fauske og Sulitjelma sokn 29.oktober etter gudstjenesten kl.11.00. Sted Fauske og Sulitjelma kirke.

 

 

 

Til berørte parter: prost, menighetsråd, menighetsmøte og fellesråd.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har ikke tidligere aktivt oppfordret til sammenslåing av sokn, men bispedømmerådet har behandlet og gjort vedtak når lokale krefter har tatt initiativ samt fremmet sak til bispedømmerådet om sammenslåing.

Skal vedtak om endringer i soknestrukturen kunne få betydning for kirkevalget høsten 2019 må prosess igangsettes nå og vedtak gjøres i Sør-Hålogaland bispedømmeråd i løpet av høsten 2017. Ut fra nevnte forhold og andre forhold som endring av antall prestestillinger i bispedømmet og endringer i antall forordnede gudstjenester, ønsker bispedømmerådet å sende ut et høringsforslag til menighetsråd og menighetsmøter, fellesråd og presteskap i bispedømmet om sammenslåing. Det er et mål for biskop og bispedømmeråd at soknestrukturen er slik innrettet at paragraf 9 i kirkeloven, vedrørende menighetsrådets oppgaver, best kan ivaretas.

Et viktig forhold som legger premisser for hvordan prestetjenesten utføres og organiseres, er antall sokn, størrelsen på soknene og hvor mange sokn vi bør ha i prostiet. Større krav til samhandling med andre kirkelige stillinger vil være en forutsetning og det må konkret sees på oppgavefordeling av de kirkelige oppgavene. Det er en intensjon å utvikle hensiktsmessige og robuste sokn som er i stand til å ivareta de oppgavene som lokalkirken som folkekirke står ovenfor fremover, samtidig som det forutsettes at soknene må ha de nødvendige ressursene som kreves for å løse oppgavene.

Det vil i forhold til sokneinndelingen også være nyttig og følge med i hva som skjer med kommunesammenslåing og forholdet mellom fylkesinndeling og regionstenkning. Stiftsdirektør legger nåværende kommunestruktur til grunn. Konsekvenser for soknestrukturen av eventuelle endringer i fremtidig kommunestruktur, må en komme tilbake til. Kanskje må vi vente til etter valget for å vite hva den endelige kommune-/fylkesstrukturen blir. 2 av 5

Det bes om tilbakemelding på at følgende sokn foreslås slått sammen:

Fauske-, Valnesfjord- og Sulitjelma sokn slås sammen. Soknet vil bli sammenfallende med fellesrådsområdet og kommunen. Navn foreslås derfor forenklet til Fauske sokn.

Saltdal sokn og Øvre Saltdal sokn slås sammen til ett sokn. Soknet vil bli sammenfallende med fellesrådsområdet og kommunen. Navnet vil bli forslått endret til Saltdal sokn.

Steigen-, Leiranger- og Nordfold sokn slås sammen til ett sokn. Navnet vil bli foreslått endret til Steigen sokn.

Med bakgrunn i vedlagt forslag og innkomne høringssvar vil stiftsdirektøren vurdere å fremme sak om soknesammenslåing i Salten prosti til bispedømmerådsmøtet 11. desember 2017.

 

Biskop og bispedømmeråd ønsker også tilbakemelding på følgende spørsmål:

Spørsmålene kan hentes og fylles ut elektronisk fra vår hjemmeside https://kirken.no/shbd

Hva er et robust sokn og en hensiktsmessig soknestruktur for dere?

Er det forhold knyttet til antall medlemmer, geografiske og/ eller demografiske forhold som vanskeliggjør sammenslåing av sokn/ endring av soknestruktur i deres prosti/ fellesrådsområde?

Er det andre alternativer i deres prosti enn det som er vist til over som kan være hensiktsmessig å vurdere sammenslått?

Hvilke følger vil det kunne få for deres menighet eller fellesrådsområde at soknestrukturen endres?

Hvilke følger kan en sammenslåing få for å stille kandidater til menighetsråd?

Menighetsrådet har ansvar for å vekke og nære det kristne livet i menigheten. På hvilken måte kan denne målsetningen ivaretas i de lokale menighetene hvis soknet blir større?

På hvilken måte vil et menighetsutvalg kunne ivareta oppgaver i lokalmenigheten ved en sammenslåing?

Hvilke følger vil en sammenslåing kunne få for tilrettelegging og samarbeid i menigheten?

Hvilke gudstjenestesteder er det særlig viktig blir opprettholdt innenfor det nye soknet som kan bli opprettet?

Andre forhold som bør nevnes?

3 av 5

Høringssvar sendes bispedømmekontoret ved stiftsdirektør. Gjerne elektronisk på epost: shbdr@kirken.no.

Høringsfrist: 31. oktober 2017

Det gjøres oppmerksom på at etter kirkelovens § 11, skal også menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse i saker om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn.

Stiftsdirektøren ønsker seg en bred høring med mange skriftlige og konstruktive tilbakemeldinger. Dette vil gi bispedømmerådet et best mulig grunnlag for å kunne ta sin beslutning.

 

Med vennlig hilsen

Jan-Kjell Jonassen                                                                                 Lissi Berg

Stiftsdirektør                                                                                          fung. personalskjef

 

Mottakere:

I henhold til mottakerliste 22. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Fauske kirkelige fellesråd Powered by Agrando